بیماریهای واگیر

تعداد بازدید:۱۵۴

شرح وظایف  واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر:

تدوین برنامه عملیاتی سالانه بیماریهای واگیر 

نظارت بر زنجیره سرما و توزیع واکسن به تمامی مراکز بهداشتی و درمانی

بیماریابی و کشف بیماران مسلول و درمان بیماران به صورت رایگان

آمادگی کافی جهت کنترل طغیان بیماریها در منطقه تحت پوشش

انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت وکزاز درسربازان وهپاتیت B درکارکنان بهداشتی وافراد درمعرض خطر)

بیماریابی ،اجرای موازین پیشگیری وپیگیری ودرمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند

برگزاری سمینارها وجلسات آموزشی در مورد تازه های بیماری جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم

بیماریابی و کشف بیماران مبتلا به ایدز و درمان بیماران به صورت رایگان و انجام مشاوره در زمینه بیماریهای رفتاری

تشکیل کمیته ها و جلسات برون بخشی و بین بخشی

پیگیری موارد مثبت بیماریها

آموزش بیماریها به گروه های هدف ( درون بخش و برون بخش )

نظارت مستقیم ، ارزیابی و پیگیری نحوه اجرای برنامه های واگیر و غیرواگیر در کلیه واحدهای تحت پوشش شبکه

آگاهی و بهره گیری از اطلاعات و آمارهای حیاتی و بهداشتی منطقه و بهره گیری از آنها در تحلیل موفقیت برنامه های مربوطه برای وضع موجود شهرستان

اجرای برنامه آموزشی – پژوهشی و اجرایی برنامه ی بیماریهای واگیر  در سطح شهرستان