گسترش

تعداد بازدید:۴۴۶

معرفی واحد گسترش :

وظیفه واحد گسترش شبکه، طراحی و استقرار مناسب ترین نظام ارائه خدمات سلامت است.   عمده ترین وجه فلسفی مراقبت های بهداشتی ، تاکید بر توزیع عادلانه منابع بهداشتی بوده و راهکارهایی نیز برای دستیابی به این آرمان انسانی وبزرگ جهت گیری شده اند . لازمه رسیدن به این هدف، گسترش واحدهای بهداشتی در سرتاسر نقاط دور و نزدیک شهرستان است و اصلی ترین راه رسیدن به این هدف ، تامین سهولت دسترسی مردم شهر و روستا به خدمات بهداشتی است که باید از جنبه های مختلفی چون دسترسی فرهنگی ، تکنولوژیک ، جغرافیایی ، زمانی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا در نهایت آرامش و آسایش دریافت کنندگان خدمات، تامین، حفظ و ارتقای سلامتی جامعه را به همراه داشته باشد .واحد گسترش شبکه تلاش می کند با توسعه واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و تسهیل دسترسی مردم به این خدمات از طریق تعیین تعیین نوع و تعداد واحدهای ارائه خدمت , تعیین محدوده و جمعیت تحت پوشش هر واحد, ایجاد, تجهیز و راه اندازی واحدهای ارائه خدمات, احداث فضای  فیزیکی  مورد نیاز ارائه خدمت و نگهداری و بهبود استانداردهای ساختمانی و تجهیزاتی، جذب و آموزش نیروی انسانی محیطی و ستادی مورد نیاز برای ارائه خدمت, فراهم کردن امکان حضور دانشجویان علوم پزشکی در عرصه خدمات و نظارت و آموزش آنها، ارائه خدمات لازم طبق زیج حیاتی و شاخص های  بهداشتی استاندارد موجب تأمین بستر لازم برای برخورداری مردم از  خدمات بیشتر با کیفیت بهتر در سطوح مختلف گردد .

معرفی مسئول واحد :

نام و نام خانوادگی :

طیبه تسلیمی پور

رشته و مقطع تحصیلی :

کارشناسی پرستاری

سابقه کار :

15سال

نام کارشناس واحد :

نام و نام خانوادگی

رشته و مدرک تحصیلی

عنوان پست سازمانی

میتراسلوک

کارشناسی بهداشت خانواده

کارشناس واحد گسترش

شرح وظایف :

 • راه اندازی مراکز و پایگاههای بهداشتی جهت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی اولیه
 • تامین و توزیع نیروی انسانی مراکزبهداشتی درمانی تابعه
 • هماهنگی جهت هزینه شدن اعتبارات به ترتیب اولویت
 • تامین و توزیع و تعمیر تجهیزات مراکز
 • بررسی فضای فیزیکی مراکز و ارائه برنامه اولویت بندی جهت تعمیر و بهبودهای فیزیکی مراکز به ترتیب اولویت
 • آموزش بدو خدمت نیروهای طرحی
 • راه اندازی و پیگیری برنامه داوطلبان سلامت و جلب مشارکت مردمی در برنامه های سلامت
 • اصلاح مستمر برنامه
 • نظارت و پایش مراکز
 • شرکت در جلسات درون بخش و تهیه صورتجلسات و شرکت در جلسات برون بخش
 • پیگیری و رسیدگی به بعضی شکایات
 • همکاری در طرحهای اجرائی سایر واحدها
 • پاسخگوئی به مکاتبات همکاری در اجرائ کارگاهها و آموزشهای حین خدمت و سایر واحدها
 • تخصیص و توزیع مناسب منابع
 • بهبود فضای فیزیکی مراکز با توجه به بررسی و اولویت تعیین شده و اعتبار تخصیص شده
 • بستر سازی برای (افزایش)بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی از طریق ایجاد و راه اندازی پایگاههای بهداشتی اولویت نیاز مناطق تحت پوشش طبق دفتر طرح گسترش
 • توانمند سازی وبرنامه های مدون بازآموزی بهورزان
 • تجزیه و تحلیل زیج حیاتی خانه های بهداشت
 • برگزاری آزمونهای