امور مالی

تعداد بازدید:۲۸۷

تعریف واحد :

امور مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرندیه متشکل از واحدهای درآمد، رسیدگی اسناد، دفترداری، دریافت و پرداخت ،اعتبارات و امین اموال میباشد که این مجموعه زیر نظر خانم شمسی دشتی زرندی به عنوان مسئول امور مالی شبکه مشغول به انجام فعالیت می باشند .

نام مسئول واحد :

شمسی دشتی زرندی

سابقه کاری:

مدرک تحصیلی:

کارشناس حسابداری

نام کارشناسان:

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

پست سازمانی

خدیجه قاسمی

کارشناسی مدیریت دولتی

دریافت و پرداخت

توران دلیری

کارشناس حسابداری

مسئول تعهدی

مهدی محرابی نشاط

کارشناسی حسابداری

مسئول رسیدگی

مهدی زمانی

کارشناسی ارشد  ارشد

امین اموال

هادی دشتی زرندی

کارشناسی حسابداری

مسئول درآمد

مجتبی بی نظیر

کارشناسی حسابداری

مسئول اسناد پزشکی

شرح وظایف:

شرح وظایف مسئول امور مالی:

 • هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیت های مالی شبکه در چهارچوب مقررات ، قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب
 • کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری .
 • شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه
 • رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قانون و مقررات مالی
 • مطالعه قوانین بودجه و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها.
 • پیگیری و وصول وجوه اعتبارات اعم از جاری , طرحهای عمرانی , اختصاصی
 • پیگیری تسویه حسابهای تنخواه گردانها در پایان دوره مالی یا در سایر مقاطع اعلام شده از سوی مدیر مالی
 • برقراری ارتباط با ذی حساب دانشگاه و به امضاء رساندن اسناد و چک های صادره
 • برقراری ارتباط با کارپرداز مرکز جهت ایجاد هماهنگی لازم
 • تهیه و تنظیم فرم های مورد نیاز واحد های مالی
 • تهیه و تنظیم گزارشهای مالی

شرح وظایف واحد درآمد:

 • سرکشی و نظارت بر کار متصدیان پذیرش درمانگاههای تابعه و جمع آوری و ارسال درآمد اختصاصی و فرم های مربوطه به استان و پیگیری درآمد بیمه ای

شرح وظایف واحد رسیدگی:

 • رسیدگی و کنترل اسناد مالی و ثبت حسابداری تعهدی
 • تهیه کلیه ضمائم لازم جهت صدور سند نظیر گزارش کار ،مجوزهای پرداخت و گزارش تأییدکار
 • رسیدگی به رفع اشکالات اسناد حسابداری
 • انجام امور حسابداری انبار.
 • محرمانه تلقی نمودن اطلاعاتی که در طول رسیدگی باآن برخورد می شود

شرح وظایف واحد دریافت و پرداخت:

 • تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان اعم از رسمی ،پیمانی ، قراردادی و ... و چاپ اسناد مربوط
 • تهیه سیاهه حقوقی کارکنان
 • محاسبه و تهیه فهرست مربوط به تأمین اجتماعی و خدمات درمانی کارکنان
 • تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان
 • تهیه و تنظیم صورت حسابهای کسور مالیاتی
 • تهیه و تنظیم فیش حقوقی ماهیانه کارکنان و انجام کلیه امور مربوط
 • انجام کلیه امور مربوط به حقوق بازنشستگان
 • تحویل چک های صادر شده به همراه مدارک مربوطه به شعب سازمان تامین اجتماعی ، سازمان امور مالیاتی و ... در مهلت قانونی مقرر.

شرح وظایف واحد اعتبارات:

 • کنترل تخصیص دریافتی و نظارت بر پرداخت هزینه ها طبق اعتبارات دریافتی
 • کنترل مانده اعتبارات و پیش پرداختها و صورت حسابهای سنوات قبل
 • انجام کلیه امور مربوط به تأمین اعتبار درخواستهای خرید کالا
 • انجام سایر امور ارجاعی
 • شرح وظایف امین اموال:
 • کنترل و نظارت و پیگیری کلیه اموال مرکز و واحدهای تابعه
 • شناسایی و صورت برداری ونگهداری وطبقه بندی کلیه اموال منقول وغیرمنقول شبکه ونصب برچسب شماره اموال ازطریق جمعداری اموال وثبت در سیستم نظام نوین مالی .

شرح وظایف واحد دفتر داری:

 • صدور کلیه اسناد پرداختی حسابداری
 • صدور چک اعم از چک های حقوقی ،پرداختی و غیره ..
 • پیگیری امور مربوط به ارسال چک های بدهی مالیاتی ،کسورات ،غیبت ،تأخیر و غیره
 • تهیه و تنظیم کارت پیمان جهت کلیه قراردادها
 • تهیه و تنظیم صورتهای مغـایرت مربوط به حسابهای فی مابین با سایر شرکتها یا پیمانکاران و سایر افراد طرف حساب با شبکه و اقـدام جهت رفع مغایرت آنها
 • کنتـرل وتطبیق هرنوع پرداخت ، با سوابق قبلی (مانده بدهی یا بستانکاری قبلی ).
 • کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه ازموجودی بانکها و کلیه دریافت و پرداخت ها .
 • بررسی و کنترل صحت متن چک های صادره با درخواست چک و مستندات پیوست و رعایت کلیه موارد ایمنی لازم در متن چک.
 • محاسبه و کنترل کارمزدهای بانکی بمنظور اطمینان از صحت محاسبه آن و صدور اسناد حسابداری مربوطه
 • نگهداری و کنترل حسابهای بانکی مرکز.