بیماریهای غیرواگیر

تعداد بازدید:۱۴۹

شرح وظایف واحد پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر:

 • آموزش چهره به چهره و گروهی بیماران در مراکز تابعه
 • جمع آوری و تنظیم فرمهای آماری بیماریهای غیر واگیر از کلیه مراکز شهری و روستایی و ارسال به معاونت بهداشتی بصورت ماهانه
 • آموزش مستمر نیروها
 • هماهنگی با اداره پست جهت ارسال نمونه های هیپوتیروئیدی به آزمایشگاه رفرانس
 • نظارت بر اجرای طرح بازدید منازل در خصوص پیشگیری از حوادث خانگی و جمع بندی آمار
 • جمع آوری و ثبت رایانه ای آمار سوانح و حوادث از بیمارستانهای تحت پوشش
 • جمع آوری آمار مصدومین  چهارشنبه آخر سال  از بیمارستانها و ارسال به معاونت
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در مناسبت های خاص
 • تشکیل جلسات هماهنگی با حضور تیم مشاوره تالاسمی
 • نظارت بر اجرای برنامه پیشگیری از بتا تالاسمی ماژور
 • پیگیری زوجین ناقل تالاسمی جهت انجام به موقع مشاوره تنظیم خانواده . ارجاع به آزمایشگاه مراکز پیش از تولد(PND)
 • نظارت بر آزمایش های پیش از ازدواج زوجین جوان جهت غربالگری زوج های مشکوک به تالاسمی مینور
 • بازدید از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و نظارت بر عملکرد آنها
 • جمع آوری و ثبت آمار سرطانها
 • نظارت بر برنامه دیابت طبق دستورالعمل کشوری
 • نظارت بر اجرای طرح غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان
 • نظارت بر اجرای طرح غربالگری فنیل کتونوری نوزادان
 • نظارت و برنامه ریزی جهت اجرای طرحههای غربالگری کشوری،استانی و شهرستانی بیماریهای غیر واگیر
 • تهیه و ارسال آمارهای ماهیانه،سه ماهه،شش ماهه و سالیانه بیماریهای غیر واگیر
 • تشکیل کمیته های درون و برو ن بخشی بیماریهای غیر واگیر
 • نظارت بر کیلینیک دیابت
 • نظارت بر مرکز غربالگری تالاسمی
 • نظارت بر غربالگری زنان باردار در خصوص دیابت
 • ورود اطلاعات بیماریهای غیر واگیر در پروتال وزارت بهداشت
 • نظارت بر اجرای برنامه فشار خون
 • برنامه ریزی ونظارت بر اجرای برنامه هموفیلی
 • برنامه ریزی،نظارت واجرای طرح های بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر