انتقادات و شکایات

تعداد بازدید:۵۹۱
انتقادات و شکایات

روش های دریافت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات 

1-تماس از طریق تلفن رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرندیه (08645228714)داخلی شماره 5

2-تماس با تلفن گویا به شماره 190

3-ارسال پیامک به سامانه پیامکی اداره بازرسی دانشکده علوم پزشکی ساوه به شماره (5000410000555)

4-ثبت از طریق پورتال دانشکده علوم پزشکی به آدرس( www.savehums.ac.ir)

5-دریافت از طریق صندوق شکایات اداره بازرسی مستقر در شبکه بهداشت ،درمانگاه ها و بیمارستان شهرستان زرندیه

6-مراجعه حضوری به آدرس : آسیابک خیابان شهید محمدیان ، شبکه بهداشت و درمان زرندیه