کارگزینی

تعداد بازدید:۳۴۷

معرفی واحد :

کارگزینی واحدی است در سطح شبکه بهداشت و درمان که در حال حاضر کلیه امور منابع انسانی مربوط به ستاد شبکه ، مرکز بهداشت و بیمارستانهای تابعه را در واحدهای مستقل وابسته به دانشکده علوم پزشکی را انجام میدهد .

معرفی کارشناس مسئول:

نام و نام خانوادگی: سپیده پارسا

سابقه کار :

رشته و مدرک تحصیلی:

شرح وظایف:

 • پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع
 •  پاسخگویی به مافوق و تهیه و تنظیم گزارشهای لازم
 •  تهیه و تنظیم پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی کارکنان
 •  بررسی و رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان و شکایات رسیده و تهیه پیش نویس پاسخهای لازم برابر مقررات مربوطه
 •  تعیین مدت خدمت کارمندان برای برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
 • پیشنهاد به موقع در مورد ارتقاء پرسنل به کمیته اجرائی قانون استخدامی کشوری
 •  انجام کلیه امور مربوط به آمارهای درخواستی از معاونت بهداشتی، مدیریت توسعه و واحدهای ستادی
 •  انجام امور مربوط به ارتقاء طبقه کارکنان طرح تبیین ارتقاء شغلی (پایه ارشد. خبره. عالی)
 •  انجام مکاتبات اداری با واحدهای تحت پوشش دانشگاه
 • صدور کلیه احکام پرسنل (تغییر حقوق و مزایا، تغییر نوع استخدام، ارتقاء رتبه و طبقه، انتقالات و انتصابات، اعمال مدرک تحصیلی،       مرخصی بدون حقوق، تغییر پست سازمانی و ....)
 •  انجام کلیه امور مربوط به ایثارگران (صدور احکام افزایش فوق العاده ایثارگری، بیمه تکمیلی و ....)
 •   انجام کلیه امور مربوط به بازنشستگان (اصلاحیه احکام، چاپ احکام، کلیه مکاتبات با اداره امور بازنشستگان و ....)
 •  انجام کلیه امور مربوط به مامورین
 • انجام کلیه امور مربوط به مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان
 • تهیه و تنظیم کلیه لیست های ارسالی به واحد حسابداری (حق مسکن، حق لباس، کارانه ستادی، گواهی انجام کار و ....)
 • تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای پرسنل قراردادی (بیمه روستایی، مشمولین قانون کار، تبصره ۳، تبصره ۴ و ....)
 •  انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور مقام مافوق