امور عمومی

تعداد بازدید:۳۳۲

معرفی واحد :

واحد امورعمومی  شبکه بهداشت زرندیه یکی از واحدهای تحت سرپرستی رئیس شبکه منطقه بهداشت  میباشد که ایجاد هماهنگی بین  واحدهای ستادی  وانتقال خواسته ها و نیازهای واقعی کارکنان به ریاست شبکه و تلاش درجهت پیگیری و رفع مشکل آنان را برعهده دارد  . 

معرفی کارشناس مسئول :

نام و نام خانوادگی: سپیده پارسا

سابقه کار :17

رشته و مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت

شرح وظایف:

 •  بررسی و کنترل نامه های تهیه شده و امضاء آنها
 • نظارت بر امور دفتری و ارسال مراسلات واحدمتبوع
 • نظارت و کنترل لیست حقوقی و مزایای کارکنان از نظر رعایت تشریفات
 • نظارت و سرپرستی بایگانی و تحریرات واحد متبوع
 • نظارت و انجام امور کارگزینی کارمندان و تامین پرسنل مورداحتیاج
 • نظارت بر کارکنان تحت پوشش
 • نظارت و کنترل مرخصی و حضور و غیاب پرسنل
 • نظارت بر امور نقلیه
 • پیگیری مسائل اداری کارکنان
 • شرکت در جلسات اداری شهرستان با هماهنگی رئیس شبکه
 • انجام امور اداره در غیاب رئیس شبکه