بهداشت روان

تعداد بازدید:۲۰۱

معرفی  و شرح وظایف واحد سلامت روان
مسئول واحد سلامت روان: 
 
هانیه فخر کمالی
مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
سابقه کار: 12 سال سابقه کار

برنامه های واحد سلامت روان:

 برنامه بهداشت روان
 برنامه پیشگیری از خودکشی
برنامه پیشگیری از سوء مصرف مواد
 مهارت های زندگی و فرزندپروری 
 مداخلات روانی – اجتماعی دربلایا
انجام مشاوره های تخصصی جهت مشکلات فردی و خانوادگی توسط روانشناس بصورت رایگان  
 انجام مشاوره های تخصصی جهت کودکان دارای اختلالات رفتاری بصورت رایگان
 
برنامه بهداشت روان:

 • نوشتن برنامه عملیاتی بهداشت روان
 • پایش و نظارت از برنامه بهداشت روان در سطح مراکز بهداشتی
 • جمع آوری آمار از سطح مراکز بهداشتی و جمع بندی و ارسال به معاونت بهداشتی
 •  تحلیل آماری شاخص های برنامه
 • برگزاری هفته بهداشت روان
 • برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل بهداشتی و گروههای هدف(دانش آموزان،والدین،عموم مردم) در طول سال-ارائه مشاوره،
 •  

برنامه سوء مصرف مواد:

 • نوشتن برنامه عملیاتی اعتیاد
 • پایش و نظارت از برنامه اعتیاد در سطح مراکز بهداشتی 
 • جمع آوری آمار از سطح مراکز بهداشتی و جمع بندی و ارسال به معاونت بهداشتی
 • برگزاری جلسات آموزشی پیشگیری از اعتیاد جهت پرسنل و گروههای هدف (دانش آموزان،کارکنان ادارات ،عموم مردم،افراد در معرض خطر) در طول سال

 
برنامه خودکشی:

 • نوشتن برنامه عملیاتی خودکشی
 • پایش و نظارت از برنامه خودکشی در سطح مراکز بهداشتی
 • جمع آوری آمار از سطح مراکز بهداشتی وبیمارستان و ارسال به معاونت بهداشتی
 • تحلیل آماری شاخصهای برنامه
 • برگزاری کمیته پیشگیری از خودکشی
 • برگزاری جلسات آموزشی پیشگیری از خودکشی جهت پرسنل و گروههای هدف در طول سال
 • غربالگری مادران باردار افسرده در سطح مراکز،پیگیری درب منزل مادران باردار افسرده و ارائه مشاوره
 •  
 • مهارتهای زندگی و فرزند پروری
 •  
 • برگزاری جلسات آموزشی مهارت ها به گروه های هدف (دانش آموزان،والدین،عموم مردم)

بلایا

 • برگزاری جلسات آموزشی بلایا به گروههای هدف 
 • نوشتن آمار بلایا