ریاست مرکز بهداشت

تعداد بازدید:۴۱۰
ریاست مرکز بهداشت

نام و نام خانوادگی : مهندس علی اکبر بختیاری

سابقه کار: 14 سال 

کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها 8 سال

کارشناس آزمایشگاه 4سال 

سرپرست مرکز بهداشت زرندیه به مدت 2 سال

رشته و مقطع تحصیلی

کارشناس  مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد میکروب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشجوی دکتری رشته میکروب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران