سالمندان

تعداد بازدید:۱۳۴

معرفی برنامه سلامت سالمندان :

برنامه سلامت سالمندان متولی بهبود کیفیت زندگی سالمند در ابعاد جسمی روانی و در راستای تعهدات ملی ، فراملی و بین المللی و سیاستگزاری های کلان در این زمینه و پاسخگویی به تغییرات ناشی از سیاست های یاد شده است . هدف کلی این برنامه ارتقاء سلامت سالمندان با ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و درمانی  بوده و گروه هدف شامل همه گروههای سنی60 سال به بالا می باشد.

مهمترین  زیر برنامه ها:

  افزایش پوشش کمی وکیفی مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندان در پایگاه های سلامت و مراکز سلامت جامعه

  بهبود شیوه زندگی سالم در سالمندی از طریق آموزش سالمندان

بسته خدمات:

 برنامه بهبود شیوه زندگی سالم دردوران سالمندی: هدف از این برنامه ، دادن اطلاعات لازم به سالمندان دررابطه با الگوی غذایی مناسب ،اصلاح الگوهای نادرست تغذیه ای ، کاهش بیماریهای غیرواگیر،ترویج سبک زندگی سالم ودرنهایت ارتقا سلامت سالمندان جامعه می باشد. به این ترتیب که سالمندان تحت پوشش مراکز سلامت جامعه ،پایگاه ها وخانه های بهداشت مشخص و از طریق رابطین ، تلفن ،اطلاعیه...... جهت حضوردرکلاس های آموزشی دعوت می شوند.

برنامه مراقبت های ادغام یافته سالمندان: دراین برنامه فرد سالمند به خانه بهداشت /پایگاه سلامت مراجعه نموده و پس از تشکیل پرونده،  مراقبت های  بهداشتی شامل شناسایی عوامل خطر و  نشانه های بالینی کلیدی برای شناسایی زودرس بیماری ، درمان مناسب وارجاع به موقع را دریافت می کند.