سرپرست شبکه بهداشت و درمان زرندیه

تعداد بازدید:۹۵۱
سرپرست شبکه بهداشت و درمان زرندیه

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا نظری

رشته و مقطع تحصیلی: دکتری حرفه ای پزشکی