از سلامت معنوی تا سلامت روان

تعداد بازدید:۲۱۲
از سلامت معنوی تا سلامت روان

برگزاری جلسه آموزشی از سلامت معنوی تا سلامت روان و مدیریت هیجانی و روانشناختی در بیماری کرونا توسط واحد سلامت روان در تاریخ 99/7/23