آموزش سلامت

تعداد بازدید:۳۷۱

معرفی واحد :

آموزش سلامت در ساده ترین تعریف یعنی "آموزشی که منجر به ارتقای رفتار بهداشتی فرد شود"

نکته مهم در این تعریف ،تغییررفتار است ،نه افزایش اطلاعات ،واگرچه آموزش سلامت اکثراً با ارائه اطلاعات بهداشتی آعاز می شود ،اما موقعیت آن زمانی است که بتواند رفتاری مناسب با سلامت فرد وجامعه را جایگزین رفتار غلط غیر بهداشتی کند.

بنابراین جنبه "رفتار " در آموزش سلامت اهمیت بالایی دارد وبدون تامین رفتار بهداشتی مناسب ،آموزش سلامت کامل نخواهد شد.

در دیدگاه سنتی ،آموزش سلامت عاملی است که رفتارهای مخاطره آمیز افراد را تغییر می دهد .در این تعریف ،آموزش سلامت بیشتر به پیشگیری توجه دارد .اما دیدگاههای جدید آموزش سلامت کانون اصلی جنبشهای نوین سلامت عمومی است .در این دیدگاهها ،تاثیر محیط ( اجتماعی ،اقتصادی ،انسانی )برسلامت مورد توجه قرار گرفته است .

معرفی کارشناس مسئول :

نام و نام خانوادگی :مریم احمدی

سابقه کار :8سال

رشته و مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی

 • اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی
 • برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان
 • طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و و سایر شواهد در شهرستان
 • ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان
 • اجرای برنامه ملی  خود مراقبتی
 • ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت شهرستان
 • مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان
 • توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
 • مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
 • مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در شهرستان
 • مشارکت در گسترش برنامه های خود مراقبتی سازمانی  در مراکز آموزشی، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی
 • جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت واحدهای تابعه
 • آموزش های درون بخش وبرون بخش